เปลี่ยนการแสดงผล
ผู้บริหาร

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา


กลุ่มบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานวิชาการ


กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ


กลุ่มบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคล


กลุ่มบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ


พี่เลี้ยงเด็กพิการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ