เปลี่ยนการแสดงผล
ขณะนี้คุณอยู่ที่

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

facebook โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ QR Cods Facebook โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ลิงค์เว็บไซต์ ทะเบียนรับส่งหนังสือราชการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์ กบข.
ลิงค์เว็บไซต์ คุรุสภา
ลิงค์เว็บไซต์ โทรทัศน์ครู
QR Code โรงเรียนโสตฯเพชรบูรณ์ QR Cods เว็บไซต์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

count webpage traffic
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2555

กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมงานแปลงนาข้าว การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์ปีก การปลูกผักริมรั้ว โรงเพาะเห็ดนางฟ้า สวนมะเขือ การปลูกแก้วมังกร สวนกระท้อน สวนมะม่วงแก้ว เป็นต้น ในแหล่งเรียนรู้งานเกษตรดังกล่าวนี้ต้องใช้น้ำในการรดพืชผักต่าง ๆ และใช้การสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำจากกำลังไฟฟ้าสูบน้ำจากสระน้ำขึ้นมาใช้รดพืชผักและต้องใช้กำลังงานคนในการปิดเปิดเครื่อง เมื่อมีการประเมินผลการดำเนินงานพบว่า มีสถิติที่ใช้ในการใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อการนำมาใช้กับเครื่องสูบน้ำค่อนช้างสูง และต้องใช้เวลารวมถึงแรงงานในการเปิดปิดน้ำและการนำน้ำไปรดพืชผัก

จากการจัดกิจกรรมอาชีพด้านเกษตรกรรมของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรม และน้ำที่นำมาใช้นั้นได้มาจากแหล่งน้ำฝนที่เก็บกักในบ่อหรือในสระน้ำ ซึ่งเมื่อจะนำน้ำมาใช้จะต้องใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นมาใช้ที่ต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านนี้ของโรงเรียนสูงขึ้น เห็นควรพิจารณาหาพลังงานอื่นใดมาทดแทนพลังงานไฟฟ้า

ดังนั้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดสร้างระบบกังหันลม "โสตเพชรบูรณ์ 1" ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้การนำพลังงานลมมาทดแทนพลังงานไฟฟ้า

 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1
 • กังห้นลมโสตเพชรบูรณ์ 1