เปลี่ยนการแสดงผล
ขณะนี้คุณอยู่ที่

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

facebook โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ QR Cods Facebook โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ลิงค์เว็บไซต์ ทะเบียนรับส่งหนังสือราชการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์ กบข.
ลิงค์เว็บไซต์ คุรุสภา
ลิงค์เว็บไซต์ โทรทัศน์ครู
QR Code โรงเรียนโสตฯเพชรบูรณ์ QR Cods เว็บไซต์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

count webpage traffic
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2555

ศูนย์การเรียนรู้อาชีพศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ต้องให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละคน โดยมุ่งให้คนพิการได้เรียนรวมหรือศึกษาในสังคมของบุคคลทั่วไปให้มากที่สุด

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดการเรียนรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยในส่วนของวิชาชีพให้นักเรียนเลือกงานอาชีพที่ตนเองสนใจ และเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงชีวิตตนเองได้ตามอัตภาพไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และสังคม

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดให้เป็นแหล่งที่รวบรวมกลุ่มงานอาชีพ 5 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานเกษตรกรรม 2) กลุ่มงานอุตสาหกรรม 3) กลุ่มงานคหกรรมและการบริการ 4) กลุ่มงานคิดสร้างสรรค์ 5) กลุ่มงานพานิชยกรรม

 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ
 • รูปศูนย์การเรียนรู้อาชีพ