เปลี่ยนการแสดงผล
ขณะนี้คุณอยู่ที่

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

facebook โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ QR Cods Facebook โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ลิงค์เว็บไซต์ ทะเบียนรับส่งหนังสือราชการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์  กบข.
ลิงค์เว็บไซต์  คุรุสภา
ลิงค์เว็บไซต์ โทรทัศน์ครู
QR Code โรงเรียนโสตฯเพชรบูรณ์ QR Cods เว็บไซต์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

count webpage traffic
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2555

ประกาศประกาศอัตลักษณ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ตราประจำโรงเรียน

อัตลักษณ์ "มารยาทดี มีทักษะอาชีพ"

เอกลักษณ์ "โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นโรงเรียนส่งเสริมงานอาชีพคนพิการ"

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยรวมทั้งการศึกษาไทยในอนาคต ไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ (๑) ให้โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษา และข้อ ๑๕ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ ๑๔ (๑) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้ง ข้อ ๓๙ หมวด ๓ การประกันคุณภาพภายนอก ว่าด้วยวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากำหนดนั้น

ปรัชญา : ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพิการ

ปณิธาน : พัฒนาผู้พิการ สืบสานงานอาชีพ

คำขวัญ : มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่อาชีพ

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจพันธกิจ

  • ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  • ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์เป้าประสงค์

นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล และมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง